It competency and firm performance: The role of organizational learning capability in Indonesian manufacturing firms

Sehingga kini, kesan teknologi maklumat pada prestasi syarikat masih boleh dipersoalkan, kerana beberapa hasil kajian terdahulu adalah sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh kepelbagaian konsepsi dari konstruk utama dan hubungkaitnya dan tidak memasukan kesan yang tak ketara (Intangible effec...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Hasan, Alizar
التنسيق: أطروحة
اللغة:English
منشور في: 2008
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://eprints.usm.my/35304/1/ALIZAR_HASAN_%28KHK%29_%28NN24%29.pdf
http://eprints.usm.my/35304/
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!